European Court of Justice

Since the establishment of the Court of Justice of the European Union in 1952, its mission has been to ensure that “the law is observed” “in the interpretation and application” of the Treaties. As part of that mission, the Court of Justice of the European Union:

  • reviews the legality of the acts of the institutions of the European Union,
  • ensures that the Member States comply with obligations under the Treaties, and
  • interprets European Union law at the request of the national courts and tribunals.

The Court thus constitutes the judicial authority of the European Union and, in cooperation with the courts and tribunals of the Member States, it ensures the uniform application and interpretation of European Union law. The Court of Justice of the European Union, which has its seat in Luxembourg, consists of three courts: the Court of Justice, the General Court (created in 1988) and the Civil Service Tribunal (created in 2004). Since their establishment, approximately 28 000 judgments have been delivered by the three courts.

As each Member State has its own language and specific legal system, the Court of Justice of the European Union is a multilingual institution. Its language arrangements have no equivalent in any other court in the world, since each of the official languages of the European Union can be the language of a case. The Court is required to observe the principle of multilingualism in full, because of the need to communicate with the parties in the language of the proceedings and to ensure that its case-law is disseminated throughout the Member States.


Europese Hof van Justitie

Sinds de oprichting ervan in 1952 is het Hof van Justitie van de Europese Unie belast met „de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing” van de Verdragen. In het kader van deze opdracht:

  • houdt het Hof van Justitie van de Europese Unie toezicht op de rechtmatigheid van de handelingen van de instellingen van de Europese Unie,
  • ziet het toe op de naleving door de lidstaten van de uit de Verdragen voortvloeiende verplichtingen, en
  • geeft het op verzoek van de nationale rechters uitlegging aan het recht van de Unie.

Het Hof is daarmee de rechtsprekende instantie van de Europese Unie en ziet in samenwerking met de rechterlijke instanties van de lidstaten toe op de uniforme toepassing en uitlegging van het recht van de Unie. Het Hof van Justitie van de Europese Unie, gevestigd te Luxemburg, omvat drie jurisdicties: het Hof van Justitie, het Gerecht (opgericht in 1988) en het Gerecht voor ambtenarenzaken (opgericht in 2004). Sinds de oprichting hebben deze drie instanties ongeveer 28.000 arresten gewezen.

Elke lidstaat heeft zijn eigen taal en specifiek rechtsstelsel. Daarom is het Hof van Justitie van de Europese Unie een meertalige instelling. De talenregeling van het Hof vindt men bij geen andere rechtsprekende instantie ter wereld, daar alle officiële talen van de Unie procestaal kunnen zijn. Het Hof moet volledig meertalig zijn omdat met de partijen moet kunnen worden gecommuniceerd in de procestaal en de verspreiding van de rechtspraak van het Hof in alle lidstaten verzekerd moet zijn.