Disclaimer

Robelco Tax Services (Chamber of Commerce # 67893414) hereby grants you access to (www.)claimaow.nl (the website) and publishes information in text, images and other materials.

Robelco Tax Services thereby reserves the right to modify the content or delete components without having you noticed at any time. The information on the website is intended to be non-committal and can not be considered as a concrete offer to conclude an agreement. Agreements should be concluded by acceptance of a designated offer.

Robelco Tax Services endeavors to update the content of the website as often as possible. Despite of this care and attention it is possible that the content is incomplete and/or incorrect.

The materials offered on this website are provided without any kind of warranty or claim for accuracy. These materials may change at any time without prior notice of Robelco Tax Services.

In particular, all prices on the website are subject to typing and programming errors. No liability is accepted for the consequences of such errors. No agreement is concluded on the basis of such errors.

All intellectual property rights concerning these materials are with Robelco Tax Services. Copying, dissemination or other use of these materials is prohibited without written permission of Robelco Tax Services, except and only to the extent otherwise provided in regulations of mandatory laws (such as the right to quote) unless otherwise indicated in specific materials.

This disclaimer may change from time to time.


Disclaimer

Robelco Tax Services (Kamer van Koophandel nr. 67893414) verleent u hierbij toegang tot (www.)claimaow.nl (de website) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Robelco Tax Services behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Robelco Tax Services spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Robelco Tax Services.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Robelco Tax Services. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Robelco Tax Services, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.