Continentaal plat is Nederlands grondgebied

ncpHet Hof van Justitie heeft op 17 januari een arrest gewezen (Salemink, C-347/10) dat bepaalt dat wanneer een werknemer werkzaam is op het Nederlands continentaal plat, dat dan de Nederlandse sociale-verzekeringswetgeving van toepassing is. Dit is gebaseerd op de Europese sociale-zekerheidsverordening die als hoofdregel heeft dat een werknemer is aangesloten bij het sociale-verzekeringsstelsel van het land waar hij werkzaam is. Werken op het Nederlands continentaal plat wordt dus gezien als werken op Nederlands grondgebied.

Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse overheid, werkgevers en werknemers. Eerst met de per 1 januari 2012 in werking getreden wet sociale verzekeringen continentaal plat is de verzekeringsplicht van de volks- en werknemersverzekeringen uitgebreid tot het continentaal plat.

Voorafgaande aan deze datum was dit echter niet het geval. Er werd derhalve in die situaties dan ook geen premie geheven. Het gevolg kan nu zijn dat veel werknemers wel rechten hebben opgebouwd over een groot aantal jaren, maar dat daar geen premieplicht tegenover staat. Werknemers kunnen deze rechten claimen, zoals dit arrest aangeeft. Of de overheid echter premies kan claimen is echter zeer de vraag. Wanneer deze conclusie wordt doorgetrokken naar andere terreinen, bijvoorbeeld het arbeidsmigratierecht, dan is het de vraag of dit arrest niet nog grotere gevolgen heeft.

Auteur: Ruud Blaakman (AWVN)

Bron