Letse zeevarende is verzekerd in zijn woonstaat

Een Letse zeevarende die buiten de EU werkt is verzekerd in zijn woonstaat. Dat is (ook) de conclusie van Advocaat-Generaal Pitruzzella (Europese Hof van Justitie) naar aanleiding van een prejudiciële vraag die de Hoge Raad der Nederlanden heeft gesteld aan het Europese Hof van Justitie (zaak C-631/17) naar aanleiding van een procedure die door Robelco Tax Services wordt gevoerd.

Casus
In de zaak gaat het om een inwoner van Letland met de Letse nationaliteit die in het jaar 2013 werkzaam is voor een in Nederland gevestigde werkgever. De werkzaamheden van de Letse zeevarende worden verricht aan boord van een zeeschip dat onder de vlag van de Bahama’s vaart.In geschil is of de werknemer in deze periode onderworpen is aan de Nederlandse volksverzekeringen. De inspecteur stelt dat artikel 11, lid 3, onder e, van EG-Verordening 883/2004, niet op de Letse zeevarende van toepassing kan zijn en dat dientengevolge op basis van het arrest Aldewereld de wetgeving van het land waar de werkgever is gevestigd van toepassing is. Dat is in deze zaak Nederland. De vraag die derhalve beantwoord moet worden is of artikel 11, lid 3, onder e, van EG-Verordening 883/2004 van toepassing is op de Letse zeevarende die buiten de EU zijn werkzaamheden verricht.

Conclusie A-G Pitruzzella (Europese Hof van Justitie)
Volgens de A-G valt deze situatie inderdaad onder dit artikel, de nieuwe vangnetbepaling van EG-Verordening 883/2004 (artikel 11, lid 3, onder e). Dat artikel wijst de sociale zekerheidswetgeving van de woonstaat aan. Er is discussie over of dit artikel niet slechts in toepassing is beperkt tot inactieven en post-actieven. Maar volgens de A-G is dit niet het geval, omdat dit niet naar voren komt uit de tekst van het artikel en de (summiere) toelichting daarop. De toepassing van de vangnetbepaling resulteert vervolgens in het aanwijzen van de wetgeving van het woonland van de werknemer (in casu de Letse), waardoor de Nederlandse wetgeving inzake sociale zekerheid niet op de Letse zeevarende van toepassing is. Dit is in lijn met hetgeen is ingebracht door Robelco Tax Services en stemt volledig overeen met de uiteenzetting van de Hoge Raad der Nederlanden in deze zaak. Read more

Advocaat-Generaal Hoge Raad: verzekeringsplicht voor zeevarenden duidelijk geregeld

De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad vindt de aanwijsregels in de sociale zekerheidsverordening, die bepalen welke sociale verzekeringswetgeving van toepassing is, duidelijk geregeld (conclusie 8 augustus 2017). ​Als gevolg daarvan kan voor zeevarenden waarop deze verordening van toepassing is, altijd de toepasselijke sociale verzekeringswetgeving bepaald worden. Dat is namelijk de sociale verzekeringswetgeving van het woonland van de werknemer.

Feiten
Een zeevarende heeft de Letse nationaliteit en hij woont in Letland. Hij valt daarmee onder de personele en territoriale werkingssfeer van de verordening. De zeevarende was in dienst bij een in Nederland gevestigde werkgever. Hij was werkzaam op een zeeschip met de vlag van een niet-EU-lidstaat. De plaats van tewerkstelling was gelegen buiten de Europese Unie (er werd niet gewerkt op het Duitse deel van het continentaal plat, maar daarboven, namelijk aan boord van het zeeschip met niet-EU-vlag).

Vraagstelling
Is nu de sociale verzekeringswetgeving van het woonland van de werknemer, Letland, of van het vestigingsland van de werkgever, Nederland, van toepassing? Read more

Verzekeringsplicht voor volks- en werknemersverzekeringen wereldwijd toepassen?

De besluiten uitbreiding en beperking kring verzekerden volks- en werknemersverzekeringen zijn met ingang van 1 januari 2015 aangepast. Een van de wijzigingen betreft het invoeren van verzekeringsplicht voor personen die:

– de nationaliteit van een EU/EER/Zwitserland of derde land hebben;
– buiten Nederland wonen in de EU/EER/Zwitserland;
– een dienstbetrekking hebben met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever en
– voor deze werkgever arbeid verrichten buiten Nederland, de EU/EER/Zwitserland.

Het hebben van een arbeidsovereenkomst met een in Nederland gevestigde werkgever kan er dus toe leiden dat, ook al wordt er niet in Nederland of de EU/EER/Zwitserland gewerkt maar wereldwijd, toch sprake is van verzekeringsplicht voor de volks- en werknemersverzekeringen. Tot 31 december 2014 werd deze verzekeringsplicht enkel aangenomen voor zeevarenden en was dit gebaseerd op een besluit van de staatssecretaris van Financiën. Read more