Recht op AOW zonder premiebetaling

awvnTen onrechte stelde de Nederlandse staat dat wie buiten Nederland woonde maar op het Nederlandse deel van het continentale plat werkte, niet verzekerd was. Daardoor hebben binnen de EU of EER wonende boorplatformmedewerkers recht op AOW, zonder dat daar met terugwerkende kracht premiebetaling tegenover staat.

In het verleden is het regelmatig voorgekomen dat de sociale verzekeringspositie voor werknemers werkzaam op het continentaal plat niet duidelijk was. Dit leidde tot onduidelijkheid over de inhouding en afdracht van premies sociale verzekeringen en tot onduidelijkheid over de opgebouwde rechten. Een voorbeeld hiervan betreft een zaak van het Europese Hof van Justitie, Salemink (C‐347/10).

In deze zaak is bepaald dat wanneer een werknemer werkzaam is op het Nederlandse deel van het continentale plat, op hem de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving van toepassing is. Pas sinds 1 januari 2012 is, met de inwerkingtreding van de Wet sociale verzekeringen continentaal plat, de verzekeringsplicht (en derhalve de premieplicht) van de volks‐ en werknemersverzekeringen uitgebreid tot het continentaal plat.

Voorafgaande aan deze datum was dit echter niet het geval. Er werd derhalve in die situaties dan ook geen premie geheven. Het gevolg: veel boorplatformmedewerkers hebben wel rechten opgebouwd over een groot aantal jaren, maar daar stond geen premieplicht tegenover. De Nederlandse staat bepaalde namelijk dat wie buiten Nederland woonde maar op het Nederlandse deel van het continentale plat werkte, niet verzekerd was. Dat is ten onrechte zo vastgesteld, naar nu blijkt. Daardoor hebben de binnen de EU of EER wonende boorplatformmedewerkers recht op AOW, zonder dat daar met terugwerkende kracht premiebetaling tegenover staat. In veel gevallen wenden werknemers zich tot de werkgever wanneer ze minder dan een volledig AOW-pensioen hebben opgebouwd.

Op de website www.claimAOW.nl staat beschreven hoe werknemers zich kunnen aanmelden voor het alsnog verkrijgen van hogere AOW‐rechten.

Bron: AWVN, nieuwsbrief internationaal (december 2014)