Recht op AOW zonder premiebetaling

awvnTen onrechte stelde de Nederlandse staat dat wie buiten Nederland woonde maar op het Nederlandse deel van het continentale plat werkte, niet verzekerd was. Daardoor hebben binnen de EU of EER wonende boorplatformmedewerkers recht op AOW, zonder dat daar met terugwerkende kracht premiebetaling tegenover staat.

In het verleden is het regelmatig voorgekomen dat de sociale verzekeringspositie voor werknemers werkzaam op het continentaal plat niet duidelijk was. Dit leidde tot onduidelijkheid over de inhouding en afdracht van premies sociale verzekeringen en tot onduidelijkheid over de opgebouwde rechten. Een voorbeeld hiervan betreft een zaak van het Europese Hof van Justitie, Salemink (C‐347/10).

In deze zaak is bepaald dat wanneer een werknemer werkzaam is op het Nederlandse deel van het continentale plat, op hem de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving van toepassing is. Pas sinds 1 januari 2012 is, met de inwerkingtreding van de Wet sociale verzekeringen continentaal plat, de verzekeringsplicht (en derhalve de premieplicht) van de volks‐ en werknemersverzekeringen uitgebreid tot het continentaal plat. Read more