Recht op AOW zonder premiebetaling

awvnTen onrechte stelde de Nederlandse staat dat wie buiten Nederland woonde maar op het Nederlandse deel van het continentale plat werkte, niet verzekerd was. Daardoor hebben binnen de EU of EER wonende boorplatformmedewerkers recht op AOW, zonder dat daar met terugwerkende kracht premiebetaling tegenover staat.

In het verleden is het regelmatig voorgekomen dat de sociale verzekeringspositie voor werknemers werkzaam op het continentaal plat niet duidelijk was. Dit leidde tot onduidelijkheid over de inhouding en afdracht van premies sociale verzekeringen en tot onduidelijkheid over de opgebouwde rechten. Een voorbeeld hiervan betreft een zaak van het Europese Hof van Justitie, Salemink (C‐347/10).

In deze zaak is bepaald dat wanneer een werknemer werkzaam is op het Nederlandse deel van het continentale plat, op hem de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving van toepassing is. Pas sinds 1 januari 2012 is, met de inwerkingtreding van de Wet sociale verzekeringen continentaal plat, de verzekeringsplicht (en derhalve de premieplicht) van de volks‐ en werknemersverzekeringen uitgebreid tot het continentaal plat. Read more

Minimumloon ook op booreilanden

Op 17 januari 2012 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de vraag of de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving ook geldt op het Nederlands gedeelte van het Continentaal Plat (NCP). Dat dit sinds 1 januari 2012 zo is, weten we al. Maar het arrest geeft aan dat dit op grond van de Europese regelgeving altijd al zo is geweest. Dat betekent dat werknemers met terugwerkende kracht uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Wet WIA kunnen claimen van het UWV.

Niet alleen op sociaal zekerheidsrechtelijk gebied heeft deze uitspraak grote gevolgen. Het Hof van Justitie heeft gezegd dat werken op het tot een lidstaat behorend deel van het continentaal plat gelijk staat aan werken op het grondgebied van die lidstaat voor de toepassing van het Unierecht. Naast de sociale zekerheidsverordening omvat dat ook alle communautaire wetgeving waaronder de arbeidsrechtelijke. Read more