Prejudiciële vraag premieplicht Letse zeevarende

De Hoge Raad vraagt aan het Europese Hof welke lidstaat de Europese Verordening 883/2004 aanwijst als een Letse zeevarende voor een Nederlandse werkgever werkt op een zeeschip dat buiten EU-grondgebied vaart onder de vlag van de Bahama’s.

De casus
Een Let die in Letland woonde was gedurende een periode in 2013 in dienstbetrekking werkzaam bij een Nederlandse B.V. Hij werkte als zeevarende op een zeeschip dat buiten de EU, EEG en Zwitserland voer, onder de vlag van de Bahama’s. Er was discussie over de vraag of de zeevarende in zijn werkperiode premieplichtig was voor de Nederlandse volksverzekeringen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzocht de Hoge Raad om een prejudiciële beslissing hieromtrent. A-G Wattel adviseerde de Hoge Raad vervolgens om te antwoorden dat in dit geval EG Verordening 883/2004 de wetgeving van de woonstaat Letland aanwijst voor de werkperiode. En dat niet onderzocht hoeft te worden of de Letse wetgeving voorziet in aansluiting van de werknemer bij enig stelsel van sociale zekerheid. Read more

Advocaat-Generaal Hoge Raad: verzekeringsplicht voor zeevarenden duidelijk geregeld

De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad vindt de aanwijsregels in de sociale zekerheidsverordening, die bepalen welke sociale verzekeringswetgeving van toepassing is, duidelijk geregeld (conclusie 8 augustus 2017). ​Als gevolg daarvan kan voor zeevarenden waarop deze verordening van toepassing is, altijd de toepasselijke sociale verzekeringswetgeving bepaald worden. Dat is namelijk de sociale verzekeringswetgeving van het woonland van de werknemer.

Feiten
Een zeevarende heeft de Letse nationaliteit en hij woont in Letland. Hij valt daarmee onder de personele en territoriale werkingssfeer van de verordening. De zeevarende was in dienst bij een in Nederland gevestigde werkgever. Hij was werkzaam op een zeeschip met de vlag van een niet-EU-lidstaat. De plaats van tewerkstelling was gelegen buiten de Europese Unie (er werd niet gewerkt op het Duitse deel van het continentaal plat, maar daarboven, namelijk aan boord van het zeeschip met niet-EU-vlag).

Vraagstelling
Is nu de sociale verzekeringswetgeving van het woonland van de werknemer, Letland, of van het vestigingsland van de werkgever, Nederland, van toepassing? Read more

Verzekeringsplicht voor volks- en werknemersverzekeringen wereldwijd toepassen?

De besluiten uitbreiding en beperking kring verzekerden volks- en werknemersverzekeringen zijn met ingang van 1 januari 2015 aangepast. Een van de wijzigingen betreft het invoeren van verzekeringsplicht voor personen die:

– de nationaliteit van een EU/EER/Zwitserland of derde land hebben;
– buiten Nederland wonen in de EU/EER/Zwitserland;
– een dienstbetrekking hebben met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever en
– voor deze werkgever arbeid verrichten buiten Nederland, de EU/EER/Zwitserland.

Het hebben van een arbeidsovereenkomst met een in Nederland gevestigde werkgever kan er dus toe leiden dat, ook al wordt er niet in Nederland of de EU/EER/Zwitserland gewerkt maar wereldwijd, toch sprake is van verzekeringsplicht voor de volks- en werknemersverzekeringen. Tot 31 december 2014 werd deze verzekeringsplicht enkel aangenomen voor zeevarenden en was dit gebaseerd op een besluit van de staatssecretaris van Financiën. Read more