Minimumloon ook op booreilanden

Op 17 januari 2012 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de vraag of de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving ook geldt op het Nederlands gedeelte van het Continentaal Plat (NCP). Dat dit sinds 1 januari 2012 zo is, weten we al. Maar het arrest geeft aan dat dit op grond van de Europese regelgeving altijd al zo is geweest. Dat betekent dat werknemers met terugwerkende kracht uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Wet WIA kunnen claimen van het UWV.

Niet alleen op sociaal zekerheidsrechtelijk gebied heeft deze uitspraak grote gevolgen. Het Hof van Justitie heeft gezegd dat werken op het tot een lidstaat behorend deel van het continentaal plat gelijk staat aan werken op het grondgebied van die lidstaat voor de toepassing van het Unierecht. Naast de sociale zekerheidsverordening omvat dat ook alle communautaire wetgeving waaronder de arbeidsrechtelijke. Read more

Werknemers boorplatform vallen onder Unierecht

De Nederlandse sociale verzekeringen mogen werknemers uit andere lidstaten die werkzaam zijn op het Nederlandse deel van het continentaal plat niet uitsluiten van de verzekering. Die werknemers moeten hetzelfde worden behandeld als werknemers die aan de wal in Nederland wonen. Dat heeft het EU-Hof geoordeeld in de zaak Salemink, over het recht op een Nederlandse arbeidsongeschiktheidverzekering. Deze regeling is inmiddels aangepast.

Het gaat om het arrest van het Hof in de zaak Salemink tegen Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (C-347/10) van 17 januari 2012. Het Hof beantwoordt hiermee vragen van de rechtbank Amsterdam. Salemink is een in Spanje wonend Nederlander die werkzaam was op een gasboorplatform op het Nederlandse gedeelte van het continentaal plat. Hij ging in beroep tegen de weigering van de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen om hem een arbeidsongeschiktheidsuitkering toe te kennen omdat hij niet verzekerd was geweest. Read more

Continentaal plat is Nederlands grondgebied

ncpHet Hof van Justitie heeft op 17 januari een arrest gewezen (Salemink, C-347/10) dat bepaalt dat wanneer een werknemer werkzaam is op het Nederlands continentaal plat, dat dan de Nederlandse sociale-verzekeringswetgeving van toepassing is. Dit is gebaseerd op de Europese sociale-zekerheidsverordening die als hoofdregel heeft dat een werknemer is aangesloten bij het sociale-verzekeringsstelsel van het land waar hij werkzaam is. Werken op het Nederlands continentaal plat wordt dus gezien als werken op Nederlands grondgebied.

Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse overheid, werkgevers en werknemers. Eerst met de per 1 januari 2012 in werking getreden wet sociale verzekeringen continentaal plat is de verzekeringsplicht van de volks- en werknemersverzekeringen uitgebreid tot het continentaal plat. Read more