Advocaat-Generaal Hoge Raad: verzekeringsplicht voor zeevarenden duidelijk geregeld

De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad vindt de aanwijsregels in de sociale zekerheidsverordening, die bepalen welke sociale verzekeringswetgeving van toepassing is, duidelijk geregeld (conclusie 8 augustus 2017). ​Als gevolg daarvan kan voor zeevarenden waarop deze verordening van toepassing is, altijd de toepasselijke sociale verzekeringswetgeving bepaald worden. Dat is namelijk de sociale verzekeringswetgeving van het woonland van de werknemer.

Feiten
Een zeevarende heeft de Letse nationaliteit en hij woont in Letland. Hij valt daarmee onder de personele en territoriale werkingssfeer van de verordening. De zeevarende was in dienst bij een in Nederland gevestigde werkgever. Hij was werkzaam op een zeeschip met de vlag van een niet-EU-lidstaat. De plaats van tewerkstelling was gelegen buiten de Europese Unie (er werd niet gewerkt op het Duitse deel van het continentaal plat, maar daarboven, namelijk aan boord van het zeeschip met niet-EU-vlag).

Vraagstelling
Is nu de sociale verzekeringswetgeving van het woonland van de werknemer, Letland, of van het vestigingsland van de werkgever, Nederland, van toepassing? Read more

Verzekeringsplicht voor volks- en werknemersverzekeringen wereldwijd toepassen?

De besluiten uitbreiding en beperking kring verzekerden volks- en werknemersverzekeringen zijn met ingang van 1 januari 2015 aangepast. Een van de wijzigingen betreft het invoeren van verzekeringsplicht voor personen die:

– de nationaliteit van een EU/EER/Zwitserland of derde land hebben;
– buiten Nederland wonen in de EU/EER/Zwitserland;
– een dienstbetrekking hebben met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever en
– voor deze werkgever arbeid verrichten buiten Nederland, de EU/EER/Zwitserland.

Het hebben van een arbeidsovereenkomst met een in Nederland gevestigde werkgever kan er dus toe leiden dat, ook al wordt er niet in Nederland of de EU/EER/Zwitserland gewerkt maar wereldwijd, toch sprake is van verzekeringsplicht voor de volks- en werknemersverzekeringen. Tot 31 december 2014 werd deze verzekeringsplicht enkel aangenomen voor zeevarenden en was dit gebaseerd op een besluit van de staatssecretaris van Financiën. Read more

Extension of Dutch social security coverage for non residents in the offshore industry

Due to a change in national social security legislation, a larger group of employees who are non residents of the Netherlands become subject to Dutch social security. This will mostly have impact on employees working in the offshore industry but can also have impact for employees in other industries. Mandatory coverage by Dutch social security can be desirable but can also result in additional costs for employer and/or employee and a higher administrative burden. This can have impact on the net salary of employees and/or the cost price of your projects.

Just before Christmas a change was announced in a national decree (Besluiten uitbreiding en beperking premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) which can have an impact on non residents of the Netherlands who live in an EU/EEA country or Switzerland and work for a Dutch employer. Read more